top of page

הושע א - לא

רק מילה אחת קצרה, מילה שניתן להסיר, מפרידה בין בגידה ובין נאמנות, בין ריחוק ובין קרבה. האזינו לרבה דליה מרקס

אין אנחנו רוצים לעשות רע, אנו רוצים לנהוג בטוב, אבל לא תמיד הדבר עולה בידינו, הנביאים ידעו את זה. האזינו לרבה דליה מרקס

את המסופר לאורך פרקים רבים בספר בראשית, מספר הושע בקיצור נמרץ ובתוספות מפתיעות. זהו מדרש פנימי של התורה. האזינו לרבה דליה מרקס

מיואל ועד גוש קטיף, יהודים מצטטים זה את זה ומוכיחים
שאנחנו תמיד נשארים ביחד. האזינו לרבה דליה מרקס

לעומת יואל, חז"ל היו בטוחים באפקטיביות המיידית
של אמירת מידות החסד של האל

מכירתו של יוסף נחשבה בזמנו כמעשה הצלה של הדור מפני הרעב שבארץ, אולם בסופו של דבר שבה לגבות את המחיר. האזינו לרבה דליה מרקס

מהם ההבדלים בין מיכה לבין המשורר יהודה עמיחי בתיאור סוף העולם?
האזינו לרבה דליה מרקס

המשוררת שפרה אלון השתמשה בדימוי של נר האלוהים המחפש את האדם אך העניקה לו מוטיבציה שונה. האזינו לרבה דליה מרקס

מה הקשר בין פרקנו לבין 'מעשה שושנה' שלא נכנס לתנך?
האזינו לרבה דליה מרקס

מהי הסיבה להשחרת, או שמא יש לומר 'האדמת', דמותו של עשו השנוא כל כך? האזינו לרבה דליה מרקס

bottom of page