top of page

תפילות חדשות

פס.png

שפתיהם דובבות:
תפילות מגניזת קהיר בסידורי ימינו 

פרק מרתק ועלוּם בתולדות תפילות ישראל כמוס בין עלי גניזת קהיר. בין רבבות דפי הגניזה התגלו כעשרת אלפים קטעים של סידורי תפילה. העיון בקטעים ליטורגיים מן הגניזה מאפשר הצצה נדירה אל תפילות ומנהגי תפילה שנוצרו ונאמרו בפי מתפללים בימי הביניים
המוקדמים בטרם אבדו. בשנים האחרונות, ובעיקר למן ראשית המאה העשרים ואחת, ניכרת מגמה מתונה, אם כי הולכת וגוברת,
של הכללת טקסטים מגניזת קהיר בפרקטיקה של התפילה. אסקור כאן את התופעה הזאת ואברר באילו דרכים מדובבים יהודים
בני ימינו את שפתי הישנים על פי קטעים מגניזת קהיר. ה
מאמר התפרסם בגנזי קדם, יג, תשע"ז

פס הפרדה.png

תפילת הקדיש – מעמק הריין לעמק יזרעאל:

תפילת האבלים בתנועה הקיבוצית

תפילת הקדיש היא מהתפילות מעוררות הרגש ביותר, בעיקר משום שברבות השנים היא הפכה להיות מזוהה כתפילת היתומים והאבלים. כאן בדקתי את פגישתה עם האידאולוגיה החלוצית החילונית. המאמר משרטט מסע בין שני עמקים – מעמק הריין, שבו נוצקה תפילת הקדיש במאה השתים עשרה בעקבות פרעות הצלבנים, לעמק יזרעאל, כור מחצבתה של ההתיישבות העובדת הקיבוצית הישראלית. 

המאמר התפרסם בספר התפילה בישראל: היבטים חדשים, בעריכת פרופ' אורי ארליך, אוני' באר-שבע, תשע"ו.

פס הפרדה.png

המעמד בין כוונה לקבע:
התפילה בתנועת הנוער הרפורמית הישראלית

מאמר זה בא להתחקות אחר קרקע גידולו ופירותיו של המעמד, יצירה ליטורגית, תרבותית חברתית ודתית שנהגה בצופי תל"ם (תנועת הנוער של התנועה ליהדות מתקדמת בישראל) בשנים 1997-1982.

 

המאמר התפרסם לראשונה בכרך היהדות הרפורמית: הגות, תרבות וחברה, בעריכת א' רוזנק, ון ליר (תשע"ד)

פס הפרדה.png

קבלת שבת בקיבוצים - רליגיוזיות חילונית

המאמר דן בקבלות השבת שנערכו בחדר האוכל הקיבוצי ושיקפו מסורתיות ויצירתיות כאחד.
הקיבוצניקים חיברו ברכות מיוחדות, שבהן ביטאו את יחסם לעם ישראל, לנצח ישראל ולנשגב.

פס הפרדה.png

תפילת כל פה - תפילות ההתנתקות

תפילות ופיוטים רבים נכתבו לקראת תהליך ההתנתקות, במהלכו ובעקבותיו.
הם מייצגים קשת רחבה של דעות ועמדות פוליטיות, אידיאולוגיות ואף תיאולוגיות. אולם על אף הגיוון הרב,
דומה שהכותבים כולם שואבים השראה מאותם שורשי יניקה.

פס הפרדה.png

התפילה הרפורמית לדורותיה ולמרכזיה

פעמיה של התנועה הרפורמית נשמעים בעולם בית הכנסת על סדריו ותפילותיו. אוהדיה ומתנגדיה מתייחסים בראש
ובראשונה לתפילתה, ועל אף התמורות הרבות שידעה התנועה הרפורמית לאורך
כמאתיים שנות קיומה, ממשיכה הליטורגיה לתפוס מקום מרכזי בעולמה. במאמר זה דנתי בסוגיות עיקריות בתפילה הרפורמית על תקופותיה ומרכזיה, תוך דגש על התפילה הרפורמית בישראל.

bottom of page