top of page

פרשות השבוע, ספר ויקרא

פס.png

פרשת ויקרא

עבודת בית המקדש בטלה עם חורבנו אבל נמצאו לה תחליפים בשלושה בתים חשובים: בית הכנסת, בית המדרש ובית המשפחה

על כאבי פנטום ועל מקומו של בית המקדש דווקא אחרי חורבנו.

כיצד עם יכול לשרוד ללא מה שהיה לבו הפועם?

פרשת צו

מי אתה אליהו הנביא? קנאי זועם סבא אוהב וחומל:
נעקוב אחרי דמותו המרתקת של אליהו כפי שהתפתחה במסורת ישראל

פרשת שמיני

זמן ייעוד, זמן וייחוד, זמן קווי וזמן מעגלי, זמן אישי וזמן לאומי: פרשת שמיני ושבת החודש נותנות הזדמנות להרהר על מה שידוע לכולנו אבל בלתי מובן - הזמן!

האם הקדושה היא בכל מקום או רק במקומות נבחרים? בית אביחי מתארח במוזיאון ישראל, שיחה עם האוצרת ג'ויה פירוג'ה

לפי אחת המסורות בני אהרון מתו כי נכנסו לשרת בקודש על היחס המורכב במסורת ישראל ליין.

פרשת תזריע

התורה מקדישה תשומת-הלב מיוחדת לחוויה הרוחנית של נשים, ולשיתופן בקדושה.

קריאה חומלת של הטקסטים הקנוניים יכולה לפתוח צוהר להבנה חדשה של מסורתנו רבת הפנים.

גבר ואישה ופרשת תזריע, עם האוצרת יעל אשל

פרשת אחרי מות

איך נתמודד עם טקסטים קשים בתורה? נציע ארבע שיטות מסורתיות וחדשות.
וגם עבודת הכהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים. כיצד ציינו אותה יהודים לאורך הדורות מבן סירא ועד ישי ריבו

פרשת מצורע

לפרשה

לפרשה

פרשת קדושים

טקסט למלא בהמשך

פרשת אמור

אין זה מובן מאליו שלוח השנה העברי מקובל על הכול (גם אם ביומיום אנו חיים לפי לוח השנה האזרחי).

מה ללוח השנה ולעמיות יהודית?

המדרש הקדום וגם הארי פוטר מסכימים על כך שהמספר שבע הוא מספר חביב וקסום.

מה למספר הזה ולעיצוב הזמן היהודי?

האם השמיטה היא אפשרית? וגם אם לא, מה היא באה ללמד אותנו?

פרשת בהר בחקתי

bottom of page