top of page

ספרות חז"ל

פס.png

רבן יוחנן בן זכאי והקמת יבנה:
ניתוח והערכת הסיפור בראי הזמן

סיפור יציאת רבן יוחנן מירושלים הנצורה ערב חורבן בית המקדש השני והקמת המרכז הרוחני ביבנה מספר על רגע המעבר ממציאות שבה יש לעם ישראל מרכז פולחני בירושלים, אשר בו מתנהלת עיקר עבודת הקודש אל המציאות החדשה שדרשה מציאת קדושה בדרכים אחרות, ולמעשה להיוולדו של עם הספר.

נקרא את הסיפור קריאה צמודה וננסה לעמוד על סוד השפעתו לאורך הדורות   

 

התפרסם לראשונה ב"מועד" כא (תשע"ג)

פס הפרדה.png

מיתוס עתיק בשירות ההווה: 
יציאת רבן יוחנן בן זכאי מירושלים והקמת יבנה

מיתוס יכול לשמש אבן בוחן לא רק לבדיקת פועלם של מנהיגים אלא גם לבירור הכרעות  ברמה הלאומית וברמה האישית והפרטית. אמור/אמרי לי איך את/ה קורא/ת את המקורות הקאנוניים, ואומר לך מי את/ה. ואולי נחמה פורתא יש בכך, שגם במאבקים החריפים ביותר בחברה הישראלית, רבים נזקקים לאותם טקסטים מכוננים. והלוא, זוהי ממש מורשתה של יבנה. 

פורסם לראשונה ב"אקדמות", כד (תש"ע)

פס הפרדה.png

פרקי אבות בחיי בית הכנסת
 

"לעשות מהתורות תפילות" (רבי נחמן מברסלב) 
מסכת אבות קשורה באופן עמוק לחיי בית הכנסת ולעולם התפילה. נדון במנהגי קריאה רבים של המסכת ונבחן כיצד ההטקסה (ריטואליזציה) שלה השפיעה על המשנה עצמה

bottom of page