top of page
תהילים

חמש מגילות

פס_לבן.png
שיר השירים
פס.png

מגילת שיר השירים

שיר השירים א, השפה האירוטית של שיר השירידליה מרקס
00:00 / 06:03
שיר השירים ב, שיר אהבה לארץ ישראל, לנופידליה מרקס
00:00 / 07:13
שיר השירים ג,'הנה מטתו שלשלמה ששים גיבורדליה מרקס
00:00 / 07:43
שיר השירים ד, מגילת שיר השירים כטקסט פמידליה מרקס
00:00 / 06:58
שיר השירים ה, מגילת שיר השירים כמחזה שבודליה מרקס
00:00 / 06:33
שיר השירים ו, האהובה האחת והיחידה והנסיךדליה מרקס
00:00 / 07:11
שיר השירים ז, 'שובי שובי השולמית', מיהי דליה מרקס
00:00 / 04:57
שיר השירים ז, 'שובי שובי השולמית', מיהי דליה מרקס
00:00 / 04:57
שיר השירים ח, 'היושבת בגנים, חברים מקשיבדליה מרקס
00:00 / 06:02
מגילת רות

מגילת רות

פס.png
רות א, רות הגיורת, מחשבות על גיור אז והידליה מרקס
00:00 / 06:27
רות ב, מה בין מגילת רות ובין מגילת אסתר.דליה מרקס
00:00 / 05:22
רות ג, זוגיות אמת שמקורה ביחסים בעיתיים.דליה מרקס
00:00 / 05:48
רות ד, מגילה של נשים, של רעות ונעימות.mpדליה מרקס
00:00 / 05:39
מגילת איכה
פס.png

מגילת איכה

,איכה א, הסיפור הטראגי של האח והאחות בנידליה מרקס
00:00 / 06:39
איכה ב, הכוהנים המשליכים לשמיים את המפתחדליה מרקס
00:00 / 06:59
איכה ג, 'טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו', אדליה מרקס
00:00 / 06:28
איכה ד, שאלה מטרידה עומדת בבסיס המגילה דליה מרקס
00:00 / 05:15
איכה ה, תשעה באב בחורבות בית הכנסת הגדולדליה מרקס
00:00 / 05:40
מגילת קהלת

קהלת א -- מדוע קוראים את קהלת דווקא בסוכות, שעליו נאמר "ושמחת בחגך"?

קהלת ב -- מגילת הדיכאון של מי שלא חסר לו דבר

קהלת ג -- "אדם בחייו אין לו זמן שיהיה לו זמן לכול" (עמיחי)

קהלת ד -- "טובים השניים" שיר הרעות נוסח קהלת

קהלת ה -- הכוח המפתה והמסוכן בנדירת נדרים

קהלת ו -- "להיות או לא להיות", האם זו השאלה?

קהלת ז -- קהלת ונשים

קהלת ח -- החוכמה היא אור הפנים 

קהלת ט -- קהלת ופוסט מודרניזם

קהלת י -- "עוף השמיים" ואגדה מזעזעת של האחים גרים

קהלת יא -- קהלת נותן עצות לחיים טובים

קהלת יב -- "כדור של בנות" והמיזם של חז"ל

מגילת אסתר
פס.png

מגילת אסתר

אסתר א, על מגילת ההסתר, אחד הספרים החידתדליה מרקס
00:00 / 06:53
אסתר ב, תעשו כבוד לוושתי המלכהדליה מרקס
00:00 / 06:07
אסתר ג, מרדכי שכח להיות יהודידליה מרקס
00:00 / 06:50
אסתר ד, אסתר מתפללת, צמה ומאמינהדליה מרקס
00:00 / 07:43
אסתר ה, אסתר לוקחת את העניינים לידיים, ודליה מרקס
00:00 / 05:02
אסתר ו, נדידת שנת אחשוורוש מעשה שמיים אודליה מרקס
00:00 / 05:44
אסתר ז, 'כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרודליה מרקס
00:00 / 05:46
אסתר ח, 'ונהפוך הוא' מחשבות על עם ישראל דליה מרקס
00:00 / 05:38
אסתר ט, עשרת בני המן בנשימה אחת ונשארתי דליה מרקס
00:00 / 07:02
אסתר י, מה בין הסיפור של שושנה והסיפור שדליה מרקס
00:00 / 05:58
bottom of page