top of page
פס.png

בעת אישן ואעירה:
על תפילות שבין יום ובין לילה

מאת דליה מרקס,
ידיעות ספרים תש"ע

beeteshan_master(3).jpg

ראשית היום וסיומו, זריחת החמה ושקיעתה ועליית בני אדם על יצועם והשכמתם עם בוקר - למעברים אלה ולביטוייהם בעולם התפילה והמחשבה היהודית מוקדש ספרה המרתק ורב החידושים של דליה מרקס.

 

"בעת אישן ואעירה" עוסק בביטוי שיש למעברי היום והלילה בסידור התפילה: 'קריאת שמע שעל המיטה' מכאן ו'ברכות השחר' מכאן. שני נושאים שלא זכו עד כה למחקר מעמיק, מקיף ורב-תחומי  כזה שמרקס מגישה לנו. הספר מתאר בפרוטרוט ובלשון בהירה את תולדותיהם של טקסטים וטקסים אלה, מימיהם של חז"ל ועד לסידורים מודרניים של ימינו, ומצביע על תפקידיהם ועל תפיסות העולם הזוכות בהם לביטוי מועצם. ביד בוטחת מובילה המחברת את הקורא בשבילים הקסומים של המעברים שבין ממלכת היום לממלכת הלילה. טקסטים שגרתיים ויומיומיים מוארים מחדש בין השאר כביטויים של היענות למצבי חרדה, עיצוב תודעת האני ואישור מקומה של הגופניות האנושית במערכת הבריאה. הרחבה מבורכת נמצאת גם בדיונים על אודות הפולמוסים שליוו את אמירת ברכת "שלא עשני אישה", ובהצבעה על מקבילות לאמירת ברכות שונות בתרבויות העולם בכלל. לוויית חן מוסיפה לספר התבוננות בדרכים שבהן השתלבו הטקסים והטקסטים הנדונים בו בשירה העברית וביצירה הישראלית בת זמננו.

 

הספר מיועד לכל קורא המבין שלשונו של סידור התפילה היא לשונה של תרבות ישראל ושל הספרות היהודית לדורותיה. הספר מציע לקוראיו – הן מי שעולם הסידור זר לו והן מי ששביליו נהירים לו – סקירה היסטורית רחבת יריעה, פרשנויות מפתיעות וחדשות של טקסטים ידועים וכן דיונים מרתקים בסוגיות הנוגעות למעברים יומיומיים של קבע בחיי כל אדם בכלל ובחיי איש ואישה מישראל בפרט. 

פרופ' אביגדור שנאן

לרכישה בהנחה ניכרת:

bottom of page