top of page

העונש והנחמה באים מאותה יד, צריך רק לקבל את הייסורים בהכנעה. כך מסביר אליפז לאיוב וכך גם רחל בשיר עם מסר שנוי במחלוקת

על רקע של נוף מיסטי מהגגים השניים על החומרים שמהם מורכב גוף האדם ומגיעים לסך-הכול של 99.888042%. ועדיין חסר להם מרכיב קטנטן

המילים שאותן מטיח אליפז באיוב בפרקנו מעלות כמה תהיות אודות סיפור בריאתו של העולם המוכר לנו מספר בראשית

אכן, בטוח יותר על הקרקע אבל האם נוכל להאשים השואפים לנסוק לשחקים?

"מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה" - ר' יוחנן בוחר בביטוי הציורי הזה
כדי ללמד אותנו משהו על שלום

"מילים יכולות להרוג" גרסת איוב

אליהוא מזמין את איוב לצאת לטבע, ולהתבונן בגילוייו ובתופעותיו כדי להבין את האלוהות. עם איזה שיעור צריך לצאת משם איוב?

התלמוד מורה לברך עם שמיעת התרנגול בבוקר, עוד טרם פקיחת העיניים.
כיצד יכולה ברכה זו לבאר את מענה האל לאיוב?

כיצד יכול להיות האל בו זמנית רם ונשגב מחד, שכבודו מזהיר ממקומו,
ומאידך סומך נופלים ורופא חולים?

bottom of page