238633-P2T3OO-288fbfb.jpg

פורים

פס_לבן.png

אסתר: מיומנה של מלכה

פס.png

 רשות הדיבור ניתנת לאסתר המלכה! על יסוד מקורות שונים, קדומים ומאוחרים, חיברו הפרופ' אביגדור שנאן ודליה מרקס מחזה העוקב אחר עלילת המגילה מנקודת מבטה של אסתר המלכה, כפי שיכולה הייתה לרשום ביומנה האישי. אירועי המגילה קמים לתחיה במשחקה של גלית צברי. הפקה של בית אבי-חי (2021).

שבת זכור, שמחה ומתנות לאביונים.
מתי זו שמחת החג ומתי "שמחת כרסו".
חודש אדר במציאות מורכבת

פס.png
אדר ושבת זכור, 2022דליה מרקס
00:00 / 09:10

טלי ליפקין שחק ואני בשיחה על דמותה של אסתר ועל הפוקנציה התרבותית שלה.
האם המגילה היא פמיניסטית או אנטי-פמיניסית,
איך היא נכנסה לספר הספרים?

פורים ומגדר אצל טלי ליפקין שחק, 27.2.202דליה מרקס
00:00 / 16:52
פס הפרדה.png

מגילת אסתר

פס.png
דניאל, עזרא ונחמיה
פס הפרדה.png
פס הפרדה.png

מאמרים קצרים לפורים

פס.png
פס הפרדה.png

על תחפושות ועל מגדר

פס ארוך.png
אדר, אצל קרן נויבך 2020דליה מרקס
00:00 / 06:55